Begeleiding

De begeleiding in De Berk is in handen van John Hink. Door zijn persoonlijke aanpak kan voor elke leerling maatwerk worden geleverd. Hierbij staan het resultaat (cijfers) en het functioneren van de leerling centraal.

De Berk richt zich in eerste instantie op leerlingen die:

  • moeite hebben zelfstandig hun huiswerk te maken;
  • (te) lage cijfers halen;
  • op school een achterstand hebben, door bijvoorbeeld ziekte;
  • behoren tot de categorie ´laatbloeier´.

Ook als je het lastig vindt je goed te concentreren of moeite hebt met grote lappen tekst, dan is De Berk de plaats waar je dat kunt leren.

Bij afwijkende resultaten en/of afspraken die niet worden nagekomen wordt contact met de ouders opgenomen.

 

Voortgezet onderwijs

De leerling werkt onder intensieve begeleiding aan het huiswerk. De begeleiding bestaat uit het leren leren, motiveren, controle op gemaakt werk, aan het plannen en aan het stellen van de juiste prioriteiten.

Bij De Berk is het ook mogelijk je huiswerk meer zelfstandig te maken, met een begeleider op de achtergrond. Dit is bedoeld voor leerlingen die het lastig vinden thuis, met alle verleidingen van de sociale media, zelfstandig te werken.

In De Berk is er tijdens de begeleiding geen afleiding door de (sociale) media. Het maken van het huiswerk gaat daardoor sneller en het leren van toetsen verloopt effectiever. De leerling leert beter in minder tijd. De Berk is een voorstander van het maken van aantekeningen tijdens het leerproces. John Hink hierover: "wie schrijft, onthoudt de stof beter". Bij De Berk werken we ook graag met het maken van mindmaps.

Rond de meivakantie en tijdens het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) worden individuele lessen gegeven aan leerlingen die zich extra willen voorbereiden op het CSE. In onderling overleg wordt bepaald voor welk(e) vak(ken) ondersteuning noodzakelijk is. De lessen duren 75 minuten. Voor CSE-II (de herkansing) worden in de maand juni individuele lessen ter voorbereiding op het herexamen gegeven.

 

Basisonderwijs

Als er op de Basisschool lacunes zijn op het gebied van bijvoorbeeld rekenen of taal, kan De Berk extra ondersteuning aanbieden. Om te kijken welke ondersteuning nodig is, voeren wij eerst een uitgebreid gesprek met de leerling en zijn/haar ouders. Bij deze inventarisatie worden de resultaten van het leerlingvolgsysteem betrokken.

Tijdens de begeleiding kan individueel (1-op-1) aan de te verbeteren vaardigheden worden gewerkt.

 

Individuele bijles

Wanneer een leerling moeite heeft met een bepaald vak of een achterstand door ziekte heeft, zijn individuele bijlessen een goed hulpmiddel. Bij De Berk worden de bijlessen aangepast aan de lesmethode van het betreffende vak.

Ook is het mogelijk specifieke hulp te krijgen bij het maken van werkstukken.

De individuele bijlessen duren 75 minuten en worden per keer afgesproken en kunnen eventueel in de avonduren worden gegeven.

 

MBO - coaching

De Berk richt zich niet alleen op het Voortgezet onderwijs en het Basisonderwijs maar ook op het Middelbaar beroepsonderwijs. Op het MBO hebben studenten vaak moeite met de weinige contacturen. Van hen wordt een grote zelfstandigheid verwacht die in de vooropleiding niet of nauwelijks is aangeleerd. De Berk verzorgt voor deze leerlingen individuele begeleiding. 1 à 2 keer per week wordt de student begeleid bij het maken van opdrachten, werkstukken en verslagen en worden de juiste prioriteiten gesteld. Tevens bestaat de mogelijkheid de begeleiding in teamverband te volgen. Elke situatie wordt apart beoordeeld teneinde maatwerk te kunnen leveren.